Cumhurbaşkanı, Başbakan, Vali, Kaymakam, Muhtar

Son Güncelleme: 25 Ağustos 2012 - 8:50 0 Yorum Yazar:

kütüphane 1CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanı (ya da Reis-i Cumhur) Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerdeki devletin başkanını temsil eder.

Cumhuriyet rejimi ile idare edilen ülkelerde, genelikle devlet başkanına verilen sıfat. Cumhurbaşkanı bazı ülkelerde parlamento tarafından seçilir. Yalnızca devlet başkanıdır, hükümet başkanı değildir (Türkiye’de olduğu gibi). Başkanlıkla yönetilen cumhuriyetlerde ise, devlet başkanı genel seçimle seçilir. Hem devlet hem de hükümet başkanıdır (ABD’de olduğu gibi).

Türkiye’de 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile devlet başkanı Cumhurbaşkanı sıfatını almıştır. Devletin üç ana fonksiyonundan Yürütme hiyerarşisinin başında yer alan Cumhurbaşkanının statüsü, görev ve yetkileri 1982 Anayasası’nın 8., 101., 102. ve 103. maddeleriyle şu şekilde tesbit edilmiştir:

Cumhurbaşkanı, TBMM’de kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir.

Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, Meclis üye tam sayısının en az beşte birinin yazılı teklifi ile mümkündür.Bir kimse iki defa Cumhurbaşkanı seçilemez. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisiyle ilişiği kesilir ve TBMM üyeliği sona erer. Cumhurbaşkanı, TBMM üyelerince gizli oyla seçilir. TBMM toplantı halinde değilse hemen toplantıya çağrılır.

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya Cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından on gün sonra cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden itibaren, 30 gün içinde sonuçlandırılır. Bu sürenin ilk on günü içinde adayların Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi ve kalan yirmi gün içinde de seçimin tamamlanması gerekir.

 

BAŞBAKAN

Başbakan, kelime anlamı olarak hükümetin ve bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekili ifade eder.

Özellikle Cumhuriyet ile yönetilen toplumlarda yürütmenin başı olan ve devletin atacağı adımlara karar veren kişidir.

Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti’nde de yürütmenin başıdır. Bakanlar Kurulu’na başkanlık eder. Hükümeti ve icraatlarını yönetir. Türkiye Cumhuriyeti’nde her bir 5 yılda bir genel seçimle oluşan halk tarafından Başbakan, 5 yıl süre ile seçilir.

VALİ

Vali, Fransa’dan alınan yönetim anlayışına göre adem-i merkezi idarenin mülki taksimata göre bölünmüş en büyük parçası olan il (Vilayet)’in “tevsi-i mezuniyet” “(yetki genişliği”) esasına göre en üst idarecisinin adıdır. Vali, Bakanlar Kurulu kararı ve cumhurbaşkanının onayı ile atanır.

Merkezi idarenin ildeki en büyük temsilcisi konumundadır. Hem merkezi idare temsilcisi konumundadır. Bir Mahalli İdare birimi olan il özel idaresinin başında görev yapar.

İslâm dininde Allah’ın 99 isminden biri olan Vali; Yardım eden, destek veren, veli, dost, işleri düzenleyen, yöneten ve idare eden anlamlarını taşır.

KAYMAKAM

Kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en yetkili kamu görevlisidir.
GÖREVLER Kaymakam görevlerini bağlı olduğu ildeki valinin denetimi altında yürütür. Başlıca görevleri şunlardır: – İlçede yasaların uygulanmasını sağlar, – Valinin emirlerini uygular, – İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında düzeni sağlar, – Halkın şikâyetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır, – Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kaymakam olmak isteyenlerin;

• Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, • Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, • Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen, • İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanları anlayabilen, • Yeniliklere açık, yaratıcı, • İşleri planlayabilen ve uygulamayı izleyebilen, yönetici özelliklerine sahip İnsanlar olmaları gerekir.

MUHTAR

Muhtar Köy veya mahalle yönetiminin başında bulunan kişiye verilen isimdir.

Muhtar, köy veya mahalle halkı tarafından seçilir. Muhtar seçiminde de siyasi partiler aday gösteremezler. Muhtarların görev süresi beş yıldır. Muhtar köy tüzelkişiliğini temsil eder. İhtiyar heyeti ile birlikte köy işlerini yürütür. Aynı zamanda muhtar, genel yönetimin temsilcisi sıfatıyla da yasaları ve hükümet emirlerini halka duyurur, köy içinde dirlik ve düzenliği sağlar. Genel yönetimle ilgili işlerin köyde uygulanmasına yardımcı olur.

Daha önceleri köy muhtarlarının ve köy imamlarının ücretleri köyce ödenirken daha sonra çıkarılan yasalarla bu ücretler genel bütçeden ödenmektedir.

Görevini gereği gibi yapmayan muhtarlar köyün bağlı olduğu ilçe idare kurulu kararı ile görevden uzaklaştırılabilir. Muhtarın köy yararına olmayan kararını vali veya kaymakam bozabilir. Ancak mülki amirler, muhtarların yerine karar alamazlar; bozma sebeplerini gerekçesiyle açıklarlar.

 

BELEDİYE BAŞKANI

Belediye tüzelkişiliğinin başı ve yürütme organı belediye başkanıdır. Başkan genel oyla doğrudan belde halkı tarafından seçilir.Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.
Belediye başkanının görev ve yetkileri
Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
j) Belediye personelini atamak.
k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
o) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Vali, Kaymakam, Muhtar ile Benzer Yazılar:

25 Ağustos 2012 Saat : 8:50

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Vali, Kaymakam, Muhtar Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

------   İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ------ ------------------------------------------------------- ------   SPONSOR BAĞLANTI ------