Eğitim Bilimleri Testi

Son Güncelleme: 21 Mayıs 2012 - 9:37 0 Yorum Yazar:

kütüphane 1EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ KPSS/1-EB-CÖ/2006

1. Gelişimde olgunlaşma kavramı aşağıdaki süreçlerden hangisini anlatmak için kullanılmaktadır?

A) Sosyal normlara uygun davranışların öğrenilmesi

ve sergilenmesi

B) Genetik olarak belirlenen bir plan çerçevesinde

yaşantılardan bağımsız olarak gerçekleşen biyolojik

gelişmeler

C) İlk ergenlik döneminde başlayan ve yetişkinlik

çağına kadar süren fiziksel ve cinsel değişmeler

D) Büyüme ve gelişmeye eşlik eden öğrenilmiş davranış

örüntülerinin kazanılması

E) İlerleyen yaşla birlikte aşırı davranışların yerlerini

yavaş yavaş ağırbaşlı davranışların alması

2. Aşağıdakilerden hangisi kalıtım ve çevrenin zekâ

üzerindeki etkisini inceleyen araştırma sonuçlarını

en iyi özetlemektedir?

A) Zekâ, tümüyle kalıtımsal etkenler tarafından belirlenir.

B) Zekâ, tümüyle çevresel etkenler tarafından belirlenir.

C) Zekâ üzerinde kalıtımsal etkenlerin payı olup

olmadığı henüz tam olarak belirlenememiştir.

D) Zekâ üzerinde çevresel etkenlerin payı olup

olmadığı henüz tam olarak belirlenememiştir.

E) Zekâ, kalıtsal ve çevresel etkenlerin ortak etkileriyle

belirlenmektedir.

3. İki yaşındaki Esra, annesi gözden kaybolduğunda huzursuzluk,

gerginlik, ağlama ve benzeri tepkiler vermektedir.

Esra’nın böyle tepkiler vermesinin nedeni aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Henüz nesne devamlılığı kavramını kazanmamış

olması

B) Bu yaşlardaki çocuklarda görülen benmerkezci

düşünme biçimine sahip olması

C) Kayıtsız bağlanma stiline sahip olması

D) Bu yaşlardaki çocuklarda benzer durumlarda ortaya

çıkan ayrılık kaygısını yaşaması

E) Bu yaşlardaki çocuklar gibi gerçeklik ilkesinden

çok, haz ilkesine göre davranması

4. Yeni doğum yapan Hatice, bebeğinin başının diğer

organlarına göre büyük olduğunu fark eder ve kaygılanarak

bebeğini bir doktora götürür. Doktor korkulacak

bir şey olmadığını belirtir.

Bebeğin başının diğer organlarına göre büyük

olması aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisiyle

ilişkilidir?

A) Gelişim baştan ayağa doğru olur.

B) Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır.

C) Gelişim içten dışa doğru gerçekleşir.

D) Gelişimde kritik dönemler vardır.

E) Gelişim genelden özele doğrudur.

2

5. 5 yaşındaki Ayşe, oyuncak bebeğiyle oynarken bebeğinin

kolunu kırmış ve ondan defalarca özür dilemiştir.

Ayşe’nin bu davranışı Piaget’nin bilişsel gelişim

kuramında yer alan hangi bilişsel özelliğe bir

örnektir?

A) Korunum

B) Yapaycılık

C) Canlandırmacılık

D) Gerçekçilik

E) Tersine çevrilebilirlik

6. Bir hemşirenin kendisine iğne yapmasından sonra

hemşirelerin kötü olduğuna inanan bir çocuk, yanağının

başka bir hemşire tarafından okşanmasını canını

yakmaya yönelik bir davranış olarak yorumlar.

Çocuğun, yanağının okşanmasını bu şekilde yorumlaması

Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına

göre aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

A) Genelleme

B) Benmerkezcilik

C) Uyum kurma (akomodasyon)

D) Psikolojik stres

E) Özümleme (asimilasyon)

7. Ali’nin annesi bir çikolatayı tam ortasından bölerek

yarısını onun, diğer yarısını da küçük kardeşinin tabağına

koyar. Ancak, küçük kardeşinin dişleri henüz

tam olarak çıkmadığı için onun tabağındaki çikolatayı

birkaç parçaya böler. Ali, kardeşinin tabağındaki çikolataları

görünce annesine “Ona daha çok çikolata

verdin.” der ve ağlamaya başlar.

Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre Ali aşağıdakilerden

hangisini henüz kazanmamıştır?

A) Nesne devamlılığı

B) Korunum ilkesi

C) Başkalarının bakış açısını anlama

D) Davranışları niyete göre değerlendirme

E) Görelilik ilkesi

8. Üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlaması gerektiğini

düşünen, ancak seçeceği bölüm konusunda

karar vermede zorluk çeken bir lise 2. sınıf öğrencisi

bir süre bu konu üzerinde durmamaya karar verir.

Bu öğrencinin bölüm seçimi konusunda düşünmeyi

erteleme kararı Erikson’un kuramında yer

alan aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek

olabilir?

A) Olumsuz kimlik

B) Aşağılık duygusu

C) Durgunluk dönemi

D) Psikososyal moratoryum

E) Umutsuzluk dönemi

9. Lise 2. sınıf öğrencisi Deniz’in kendisini sürekli

olarak izleyen ve kendisi hakkında fikir yürüten

bir seyirci kitlesinin olduğunu düşünmesi, aşağıdaki

kavramlardan hangisine örnek olabilir?

A) Cinsel rol karmaşası

B) Suçluluk duygusu

C) Ergen benmerkezciliği

D) Aşağılık duygusu

E) Yalnızlık duygusu

10. Emekli olduktan sonra yaşamını değerlendiren ve

o güne kadar yaptıklarını anlamlı, hedeflerine

ulaşmış bularak kendini mutlu hisseden 65 yaşlarındaki

bir yetişkin, Erikson’un psikososyal gelişim

kuramına göre olgunluk yıllarına özgü aşağıdaki

gelişim özelliklerinden hangisini göstermektedir?

A) Özerklik ve bağımsızlık

B) Üretkenlik

C) Kimlik kazanma

D) Temel güven duygusu

E) Benlik bütünlüğü

11. Maslow’a göre, gelişim süreci boyunca bir üst düzeydeki

ihtiyacın ortaya çıkabilmesi, bir alt düzeydeki ihtiyacın

giderilme derecesine bağlıdır.

Buna göre, aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisinin

diğerlerinin hepsinden sonra ortaya çıkması

beklenir?

A) Güvenlik

B) Uyuma

C) Yeteneklerini geliştirme

D) Kabul edilme

E) İlgi görme

12. Ahmet Bey kendisinden borç para isteyen arkadaşının

bu isteğini yerine getirmiştir. Eşinin “Neden borç

verdin, bizim başkalarına borç verecek kadar paramız

yok.” demesi üzerine eşine “Bir gün benim de ihtiyacım

olursa o da bana verir.” demiştir.

Arkadaşına borç verme gerekçesi dikkate alındığında

Ahmet Bey, Kohlberg’in kuramına göre ahlak

gelişiminin hangi dönemindedir?

A) Amaca yönelik araçsal ilişkiler eğilimi

B) İtaat ve ceza eğilimi

C) Toplum düzenini koruma eğilimi

D) İyi çocuk eğilimi

E) Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi

13. Aşağıdaki örneklerin hangisinde, öğrenmeyle ilgili

bir olgu söz konusu değildir?

A) Bisiklete binmeyi bir kez öğrenen bir çocuğun

bunu hiç unutmaması

B) Daktiloda yazı yazan birinin bilgisayarla yazı

yazmayı daha kolay öğrenmesi

C) Çarpım tablosunu ezbere bilen bir çocuğun çarpmada

başarılı olması

D) Bisikletten düşen bir çocuğun ayağını incitip pedal

çevirememesi

E) Yemek pişirme dersleri alan bir annenin lezzetli

yemekler yapması

14. Aşağıdaki öğrenme model veya görüşlerinin hangisinde

bilginin algılanması, işlenmesi, kodlanması

ve gerekli olduğu zaman geri getirilerek kullanılması

üzerinde durulur?

A) Bilgi işlem modeli

B) Tam öğrenme modeli

C) Deneme yanılma yoluyla öğrenme

D) Davranışçı öğrenme yaklaşımı

E) Yaparak, yaşayarak öğrenme yaklaşımı

15. Aycan, öğretmenlerinden birinin derste yeterince istekli

ve heyecanlı olmadığı halde öğrencilerinden istekli

ve heyecanlı olmalarını beklediği görüşündedir.

Aycan’ın bu görüşüne göre, öğretmenin hangi

öğrenme kuramının öngörülerine uygun davranmadığı

söylenebilir?

A) Bilgiyi işleme kuramı

B) Sosyal öğrenme kuramı

C) Klasik koşullanma

D) Edimsel koşullanma

E) Gestalt öğrenme

16. İkincil pekiştireçler pekiştirici değerlerini, öğrenme

yoluyla kazanırlar.

Buna göre, ikincil pekiştireçlerle tepkisel koşullanmada

yer alan aşağıdaki ögelerden hangisi

arasında bir paralellik kurulabilir?

A) Koşullu uyarıcı

B) Uyarıcı genellemesi

C) Nötr uyarıcı

D) Tepki genellemesi

E) Koşulsuz uyarıcı

17. Otobüsle seyahat eden bir kişi aniden acı bir fren sesi

duymuş, ardından otobüs karşıdan gelen araca büyük

bir gürültüyle çarpmıştır. Bu kazada ciddi biçimde

yaralanan bu kişi, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen,

her fren sesi duyduğunda korkuyla yerinden fırlamaktadır.

Bu örnekte, fren sesi kişinin korku tepkisini ortaya

çıkaran ne tür bir uyarıcıdır?

A) Pekiştirici B) Koşulsuz C) Uyandırıcı

D) Nötr E) Koşullu

18. Anaokuluna başladığı ilk gün bir başka çocuk tarafından

rahatsız edilen Ayşe’de bir okul korkusu oluşmuş,

ancak ilerleyen günlerde benzer bir olayın meydana

gelmemesi nedeniyle bu korku giderek azalmış

ve sonuçta ortadan kalkmıştır.

Ayşe’de okul korkusunun oluşması ile bu korkunun

zayıflayarak ortadan kalkması aşağıdakilerin

hangisinde verilen süreçlerle açıklanabilir?

A) Ceza / alışma

B) Edimsel koşullanma / duyarsızlaşma

C) Bilişsel öğrenme / karşıt tepki oluşturma

D) Tepkisel koşullanma / sönme

E) Aralıklı pekiştirme / sönme

19. Koşullu bir tepkiyi ortaya çıkaran bir uyarıcının

tekrar tekrar verilmesi sonucunda bu uyarıcının

söz konusu tepkiyi ortaya çıkarma gücünün azalması

aşağıdaki süreçlerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

A) Kendiliğinden geri gelme

B) Sönme

C) Alışma

D) Karşıt koşullama

E) Tepkisel koşullama

20. Aşağıdakilerden hangisi tepkisel koşullanmanın

ayırt edici özelliğidir?

A) Öğrenilecek davranışın zihinsel şemasının oluşturulması

B) Önceden aralarında bağlantı bulunmayan bir

uyarıcı ile bir tepki arasında bağ kurulması

C) Davranışın tekrarlama olasılığının kendi yarattığı

sonuca bağlı olarak değişmesi

D) Bir bütünün parçaları arasındaki ilişkilerin çeşitli

durumlar denenerek öğrenilmesi

E) Bir dizi yaşantı sonucunda koşulsuz bir uyarıcıya

tepki verilmeye başlanması

21. Edimsel koşullanma yoluyla öğrenmede pekiştirece

ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Davranışın sonunda ortaya çıkar.

B) Davranışla eş zamanlı olarak verilir.

C) Davranışı engeller.

D) Davranıştan önce verilir.

E) Davranıştan bağımsız olarak ortaya çıkar.

22. Bir öğretmenin derse düzenli devam eden öğrencilerin

sınav sonuçlarına beşer puan eklemesi

aşağıdakilerden hangisine bir örnek olabilir?

A) Olumlu pekiştirme

B) Olumlu aktarma

C) Premack ilkesi

D) Sürekli pekiştirme

E) Kademeli yaklaşma

23. Bir iş adamı, iş görüşmesi yapacağı kişileri etkilemek

için görüşmeye yeni aldığı şık bir takım elbiseyi giyerek

gitmiş, ancak görüşme başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Bu olaydan sonra bu iş adamı iş görüşmelerine

giderken yeni bir şey giymemeye özellikle dikkat

etmeye başlamıştır.

Edimsel koşullanma yaklaşımında, bu iş adamının

iş görüşmelerine giderken yeni bir şey giymemeye

özen göstermesi ne tür bir davranış olarak

nitelendirilir?

A) Araçsal B) Tepkisel C) Batıl

D) Güdüsel E) Rasyonel

24. Ücreti düzenli bir biçimde her haftanın son iş günü

ödenen bir çalışan, diğer günlerde değil, sadece haftanın

son iş gününde ücretini almak üzere muhasebe

bürosuna gitmektedir.

Bu durumda haftanın son iş günü söz konusu

çalışanın muhasebe bürosuna gitme davranışını

kontrol eden ne tür bir uyarıcıdır?

A) Koşulsuz B) Ayırt edici C) Pekiştirici

D) İtici E) Özendirici

25. Öğrencilerine bir şey yedikten sonra el yıkama alışkanlığı

kazandırmak isteyen bir anaokulu öğretmeni

önceleri onların el yıkama davranışını her seferinde

pekiştirmiş; öğrenciler alışkanlık kazandıktan sonra,

el yıkama davranışını birkaç seferde bir pekiştirmeye

başlamıştır.

Bu öğretmenin, pekiştirme işlemini birkaç seferde

bir yapmaya başlamasının nedeni aşağıdakilerden

hangisidir?

A) El yıkama davranışını her seferinde pekiştirmenin

güç olması

B) El yıkama davranışının devam edip etmediğini

görmek istemesi

C) Hangi öğrencilerin el yıkama alışkanlığı kazandığını

belirlemeye çalışması

D) Davranışa süreklilik kazandırmada aralıklı pekiştirmenin

daha etkili olduğunu bilmesi

E) Sürekli pekiştirmenin, aralıklı pekiştirmeden daha

etkili olup olmadığını öğrenmek istemesi

26. Bir futbol takımının teknik direktörü genç bir oyuncusunun

kalabalık seyirci kitlesi önünde rahat oynamasını

sağlamak için, onu önce küçük bir seyirci grubunun

izlediği bir hazırlık maçında, sonra önemsiz bir

lig maçında, daha sonra da giderek daha fazla seyircinin

izlediği önemli maçlarda oynatıp her seferinde

gösterdiği performansı sözel olarak pekiştirmiştir.

Teknik direktörün bu uygulaması aşağıdakilerden

hangisine bir örnektir?

A) Uyarıcı genellemesi

B) Olumlu pekiştirme

C) Alışma

D) Karşıt koşullama

E) Kademeli yaklaşma

27. Bir çocuk anne-babasına istediklerini ağlayarak yaptırmaya

çalışmakta, anne-baba ise çocuğun istediğini

bazen yaparken bazen de ağlamasını duymazdan

gelmektedir.

Bu durumda, çocuğun istediklerini ağlayarak yaptırmaya

çalışma davranışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden

hangisi doğrudur?

A) Olumsuz pekiştirildiği için benzer durumlarda

tekrarlanma olasılığı artacaktır.

B) Aralıklı pekiştirildiği için sönmeye karşı dirençli

olacaktır.

C) Bazen olumlu, bazen olumsuz pekiştirildiği için

sönmeye karşı dirençsiz olacaktır.

D) Her seferinde amacına ulaşmadığı için giderek

azalacaktır.

E) Bazen olumlu, bazen olumsuz pekiştirildiği için

benzer durumlarda tekrarlanmayacaktır.

28. Öğrenmede cezanın rolüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden

hangisi yanlıştır?

A) Ceza uygulamanın bir yolu, istenmedik davranış

sergileyen bir öğrenciyi sahip olduğu pekiştirici

bir uyarıcıdan mahrum bırakmaktır.

B) İstenmedik davranışı cezalandırılan bir öğrencinin

bu davranışının gelecekte aynı koşullarda

tekrarlanma olasılığı azalır.

C) Ceza uygulamanın bir yolu, istenmedik bir davranış

sergileyen öğrenciyi itici bir uyarıcıya maruz

bırakmaktır.

D) Ceza ne kadar şiddetli olursa cezalandırılan davranış

o kadar çabuk unutulur.

E) Ceza, sadece hangi davranışın uygun olmadığını

öğretir.

29. Sınıfta dikkat çekmek için sürekli olarak espri yapan

Serkan’ın bu davranışının sıklığı öğretmen ve arkadaşlarının

esprileri duymazdan gelmeleri nedeniyle

giderek azalmış ve sonuçta ortadan kalkmıştır.

Ancak, bir süre sonra Serkan sınıfta tekrar espri

yapmaya başlamıştır.

Serkan’ın sınıfta tekrar espri yapmaya başlaması

aşağıdaki edimsel koşullanma kavramlarından

hangisiyle açıklanabilir?

A) Ara verme

B) Alışma

C) Aralıklı pekiştirme

D) Sönme

E) Kendiliğinden geri gelme

30. Ders dinlemek yerine oyun oynamak isteyen öğrencilerine

sessiz bir biçimde ders dinleme alışkanlığı

kazandırmayı amaçlayan bir ilköğretim 1.

sınıf öğretmeninin Premack ilkesinden yararlanarak

izleyeceği yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrencilerine sessizce dersi dinledikleri takdirde

oyun oynamalarına izin vereceğini söylemek

B) Önce sessizce oturdukları her on dakika için öğrencilerine

bir ödül verip daha sonra, ödül vermek

için geçen süreyi giderek artırmak

C) Öğrencilerine sınıfta sessiz bir biçimde oturup

ders dinledikleri için ödüllendirilen modeller izletmek

D) Öğrencilerine dersi dinlemeyip oyun oynadıkları

takdirde yazı yazmayı öğrenemeyeceklerini anlatmak

E) Öğrencilerine sessizce oturup ders dinlemedikleri

takdirde cezalandırılacaklarını söylemek

31. 5 yaşındaki Ali tüm uyarılara rağmen sofrada sürekli

olarak konuşmaya, herkesin sözünü kesmeye ve küçük

kardeşine sataşmaya devam eder. Bunun üzerine

annesi Ali’yi, ilgisini çekebilecek hiçbir nesnenin

bulunmadığı bir odaya göndererek 10 dakika süreyle

orada kalmasını söyler.

Ali’nin annesi aşağıdaki davranış kontrol ve değiştirme

tekniklerinden hangisini kullanmaktadır?

A) Sönmeye tabi tutma

B) Ara verme

C) Şekillendirme

D) Olumsuz pekiştirme

E) Kademeli yaklaşma

32.

I. Bilgisayarda bir saat oyun oynamasına izin verilen

Muratcan kardeşiyle kavga ettiği için annesi

tarafından oyun süresi yarım saate indirilmiştir.

II. Dersin dönem ödevini çok iyi yaptığı için, öğretmeni

Okan’ın bir sonraki sözlü sınavdan muaf

olmasına karar vermiştir.

Bu iki örneği açıklayan kavramlar aşağıdakilerin

hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I II

A) I. tip ceza Olumlu pekiştirme

B) II. tip ceza Olumsuz pekiştirme

C) I. tip ceza Olumsuz pekiştirme

D) Olumsuz pekiştirme Olumlu pekiştirme

E) II. tip ceza Olumlu pekiştirme

33. Arkadaşlarıyla top oynamaya daldığı için eve geç dönen

Zafer, öfkeyle kendisini azarlayan annesine ayağını

incittiğini söyler. Bunun üzerine anne azarlamayı

bırakarak ona şefkat gösterir. Bu olaydan sonra, Zafer

derse geç kaldığı günlerde benzer bir yalan söyleyerek

öğretmeninden azar işitmekten kurtulmaya çalışır.

Zafer’in derse geç kaldığı günlerde öğretmenine

yalan söyleyerek azar işitmekten kurtulmaya çalışması

aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Olumsuz aktarma

B) Kaçınma

C) Öğrenmenin genellenmesi

D) I. tip ceza

E) Ayırt etmeyi öğrenme

34. Arkadaşlarının kendisiyle alay etmesinden rahatsız

olan bir ilköğretim okulu öğrencisi onları öğretmenine

şikâyet etmiş ve öğretmeni duruma müdahale ederek

arkadaşlarının onunla alay etmekten vazgeçmelerini

sağlamıştır. Bu olaydan sonra, arkadaşları hoşlanmadığı

bir davranışta bulunduğunda öğrenci hemen öğretmenine

başvurmaya başlamıştır.

Öğrencinin arkadaşlarının kendisini rahatsız eden

her davranışını öğretmene şikâyet etmeye başlaması

aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Kendiliğinden geri gelme

B) Karşıt tepki oluşturma

C) Olumsuz pekiştirme

D) Tepkisel koşullama

E) Sosyal öğrenme

35. Bir öğretmen her yapılan ödevi bir ödülle pekiştirmek

yerine bazen iki, bazen üç ödevi ödüllendirmektedir.

Bu öğretmen aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden

hangisini kullanmaktadır?

A) Sabit oranlı

B) Sürekli

C) Değişken zamanlı

D) Sabit zamanlı

E) Değişken oranlı

36. Bir öğrencinin sürekli olarak bir yıl önceki müsamerede

okuduğu şiiri hatırlaması nedeniyle, bu

yılki müsamerede okuyacağı şiiri öğrenmekte

güçlük çekmesi aşağıdakilerden ’68angisinin sonucudur?

A) Örtük (gizil) öğrenme

B) Bastırma

C) Geriye ket vurma

D) Amnezi

E) İleriye ket vurma

37. İyi bir masa tenisi oyuncusu olan Aylin tenise başlamaya

karar vermiştir. Aylin masa tenisi raketini kullanma

becerisi sayesinde tenis raketiyle yapması gereken

bazı vuruşları kolayca öğrenmiştir.

Aylin’in bazı vuruşları kolayca öğrenmesi aşağıdakilerden

hangisinin sonucudur?

A) Aralıklı öğrenme

B) İleriye ket vurma

C) Öğrenmenin aktarılması

D) Parçalara bölerek öğrenme

E) Alışma

38. Başarısız birkaç sınama-yanılmayı takiben bir

problemin tüm bileşenlerinin ya da bileşenleri

arasındaki ilişkilerin anlaşılması sonucunda aniden

gerçekleşen öğrenme türü aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Bilişsel harita oluşturma

B) Kavram öğrenme

C) Örtük (gizil) öğrenme

D) Kavrayarak öğrenme

E) Sınama-yanılma yoluyla öğrenme

39. Sınıfındaki tüm öğrencileri derste yürütülen tartışmalara

katılmaya özendirmek (motive etmek)

isteyen bir öğretmen, sosyal öğrenme kuramlarına

göre aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?

A) Sınıfta küçük tartışma grupları oluşturarak öğrencilere

tartışma alışkanlığı kazandırmak

B) Öğrenciler arasında olumlu sosyal bağlar oluşturmaya

çalışmak

C) Tartışmaya katılan öğrencileri diğer öğrenciler

için model oluşturacak biçimde ödüllendirmek

D) Tüm öğrencilerin ilgisini çekebilecek ilginç tartışma

konuları bulmak

E) Tartışmalara katılmayan öğrencilere ısrarla görüşlerini

sorarak yavaş yavaş tartışmaya katılmaya

alıştırmak

40. Sosyal öğrenme kuramına göre, aşağıdakilerden

hangisi gözlem yoluyla öğrenmede rol oynayan

süreçlerden biri değildir?

A) Güdülenme

B) Tekrar

C) Zihinsel şema

D) Hatırlama

E) Dikkat

41. Yılan korkusu çoğu zaman, bireyin yılanla yüz yüze

gelmesiyle değil yılanla karşılaşan kişilerin dehşete

kapılmasını izlemesi sonucu oluşur.

Bu durum aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisine

bir örnek oluşturabilir?

A) Sınama-yanılma yoluyla öğrenme

B) Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme

C) Örtük (gizil) öğrenme

D) Kavrayarak öğrenme

E) Dolaylı öğrenme

42. Kaçınma davranışının kazanılmasında, edimsel

koşullanmayla ilgili,

I. kademeli yaklaşma,

II. ayırt etme,

III. olumsuz pekiştirme,

IV. sönme

süreçlerinden hangileri rol oynar?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

43. Dünyanın maddi ve manevi değerlerinin öğrenilmesinde

klasik eserlerin önemini ve değişmeyen

evrensel bir eğitim ilkesini savunan eğitim felsefesi

aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlerlemecilik B) Varoluşçuluk

C) Esasicilik D) Daimîcilik

E) Kurmacılık

44. Davranışçı öğrenme kuramlarına dayalı öğretim

programı tasarımlarına tepki olarak ortaya çıkan

ve insan davranışlarının basit bir etki-tepki ilişkisinden

çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu

ileri süren temel program tasarımı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Yaşantı merkezli

B) Öğrenci merkezli

C) Romantik

D) Hümanistik

E) Süreç merkezli

45. İnsani değerlerin incelenmesinde sanat ve ahlak

konularını ele alan, insan eylemlerinde değerlerin

çevre etkisiyle sonradan mı, yoksa doğuştan mı

kazanıldığıyla uğraşan felsefe alanı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Epistemoloji B) Ontoloji C) Aksiyoloji

D) Metafizik E) Kozmoloji

46. Program geliştirme sürecinde toplumun beklenti

ve ihtiyaçlarının dikkate alınmamasının yaratacağı

en önemli güçlük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireylerin topluma uyum sağlamasının zorlaşması

B) Toplumsal değişmenin yavaşlaması

C) Eğitimde teknolojik imkânlardan yararlanılamaması

D) Öğretmenlerin uygun yöntem ve teknikleri seçmelerinin

güçleşmesi

E) Yararlanılacak içerik miktarının değişmesi

47. Bir ilköğretim okuluna yeni atanan bir öğretmenin

derse gireceği sınıflar hakkında diğer öğretmenlerden,

öğrenci dosyalarından ve rehber öğretmenden

bilgi toplaması aşağıdakilerden özellikle

hangisine bir örnek oluşturur?

A) Ölçme-değerlendirme

B) İhtiyaç analizine hazırlık

C) Toplumsal değerlendirme

D) Öğrenme ortamını belirleme

E) Mesleki ve kişisel gelişimi planlama

48. Öğretim planlamasında yer alan,

I. kazanımların belirlenmesi,

II. ölçme araç ve yöntemlerinin belirlenmesi,

III. etkinliklerin belirlenmesi,

IV. öğretimin değerlendirilmesi

işlemleri aşağıdakilerin hangisinde sistematik

olarak gerçekleştirilme sırasına göre verilmiştir?

A) I, II, III, IV B) I, III, II, IV

C) II, III, IV, I D) III, II, IV, I

E) IV, III, II, I

49. İlköğretim okullarında uygulanmaya başlayan yeni

programlar; bilimin yol göstericiliğini öne çıkaran,

dünyadaki gelişmeleri dikkate alan katılımcı bir model

olmayı hedeflemektedir. Bu nedenle bu programlarda

günlük hayattan kopuk olmayan, öğrenci merkezli

yaklaşımların uygulanması beklenmektedir.

Yeni programların öğrencilere aşağıdaki alanların

hangisinde beceri kazandırmayı hedeflemesi beklenmez?

A) Öğretilenle yetinme

B) Bilimsel araştırma yapma

C) Problem çözme

D) Bilgi teknolojilerini kullanma

E) Yaratıcı düşünme

50. Günümüzdeki eğitim anlayışına göre, aşağıdakilerden

hangisi öğrenciye kazandırılmaya çalışılan

önemli becerilerden biri değildir?

A) Bilgiye ulaşma

B) Bilgi üretme

C) Bilgiyi paylaşma

D) Bilgiyi yorumlama

E) Bilgiyi ezberleme

51. Aşağıdakilerden hangisi, öğretim programında,

kazanımlarla etkinlikler arasındaki ilişkileri göstermek,

öğrenme yaşantılarının seçilmesine ve

uygun ölçme aracının geliştirilmesine katkıda

bulunmak amacıyla hazırlanır?

A) Spiral sistem B) Yaşantı konisi

C) Yıllık plan D) Gözlem formu

E) Belirtke tablosu

52. Ortaöğretimde tarih, coğrafya, sosyoloji, biyoloji, fizik

gibi derslerde ele alınan bazı konular ilköğretimin

4.-8. yıllarında fen ve teknoloji ve sosyal bilgiler

dersleri içinde, ilk üç yılda ise hayat bilgisi dersi içinde

ele alınır.

Hayat bilgisi dersinin ele alınışı, aşağıdaki program

tasarımı yaklaşımlarından hangisine bir örnektir?

A) Disiplin B) Konu C) Geniş alan

D) Süreç E) Çekirdek

53. Davranışçı eğilime sahip öğretmenlerin daha çok

tercih ettiği ve pekiştirme ilkelerini temel alan, bilgi

parçacıklarını adım adım düzenleyerek öğrenciyi

ilerlemeye yönelten öğretme-öğrenme modeli

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Programlı öğretim

B) Buluş yoluyla öğrenme

C) Tam öğrenme

D) Anlamlı öğrenme

E) Sunuş yoluyla öğrenme

54. Geliştirilen bir programda kazandırılmak istenen davranışlara

ulaşılıp ulaşılmadığı önemlidir. Bu nedenle

öğrencilerin süreç içindeki yaşantılarının ve öğrenme

eksikleri veya güçlüklerinin saptanarak iyileştirici önlemlerin

alınması gerekir.

Bu amaçla yapılan değerlendirme aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Öğrenciyi tanıma amaçlı

B) Öğrenmeleri izleme amaçlı

C) Öğrenme düzeyini belirleme amaçlı

D) Ortama bakarak

E) Ürüne bakarak

55. Aşağıdakilerden hangisi, çağdaş eğitim anlayışıyla

ilgili ilkelerden biri değildir?

A) Her öğrenci öğrenebilir.

B) Her öğrencinin öğrenme biçimi kendine özgüdür.

C) Öğretim sürecinin merkezinde öğretmen yer alır.

D) Öğrenmeyi öğrenme önemlidir.

E) Öğrencinin deneyimlerinden yararlanılmalıdır.

56. Aşağıdakilerin hangisinde öğretmenin rolü daimîcilik

felsefesine göre belirlenmiştir?

A) Geçmişten gelen kesin doğruları ve bilgiyi nesilden

nesile aktarmak

B) Bireyin doğrulara ulaşabilmesi için bizzat etkileşimde

bulunmasını sağlamak

C) Bireyde problem çözme becerilerini geliştirmek

D) Bireyin özgür bir ortamda doğruya ve bilgiye

kendisinin ulaşmasını sağlamak

E) Gerekli bilgi ve doğruları bireyin yaşantısıyla ilişkilendirmesini

sağlamak

57. Öğrencilerin, kazandıkları bilgi ve becerileri toplumsal

yaşam becerilerini geliştirme amacıyla

kullanmaları için hazırlanmış bir öğretim programında

aşağıdakilerden hangisinin öğrencilere

kazandırılması beklenmez?

A) Öz güven ve sorumluluk duygusu

B) Yaşam boyunca öğrenme isteği

C) Olumlu toplumsal beceriler

D) Eleştirel düşünme ve karar verme becerileri

E) Bireysel davranma

58. Akademik başarının düşük olmasının nedenleri üzerine

yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, gençlerin

çoğunlukla saat 15:00 ile 18:00 arasında riskli

davranışlar gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Bu nedenle,

gençlerin okul sonrasında spor yapmaları, müzikle ilgilenmeleri

ve toplum hizmetlerinde gönüllü olarak

görev almaları, onların hem olumsuz deneyimler yaşamalarına

engel olma hem de daha sağlıklı ve üretken

bireyler olmalarına yardım etme açısından önem

taşımaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi gençlerin okul

dışında katılacağı etkinliklerin amaçlarından biri

olamaz?

A) Kendilerini daha iyi tanıyıp yeteneklerini keşfetmelerini

sağlama

B) Planlı çalışma alışkanlığı kazandırma

C) Farklı görüş ve anlayışları hoşgörüyle karşılamalarına

yardımcı olma

D) Yeni durum ve ortamlara uyum sağlamalarını kolaylaştırma

E) Not ortalamalarını yükseltme olanağı sağlama

59. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş anlayışa göre

geliştirilen öğretim programının özelliklerinden

biri değildir?

A) Öğretimde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması

B) Öğrencilerin düşünmeye, paylaşmaya ve soru

sormaya özendirilmesi

C) Millî değerleri kaybetmeden evrensel değerlerin

benimsenmesi

D) Öğrencilerin birbirleriyle aynı olduklarının varsayılması

E) Öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmaya

yönlendirilmesi

60. Okuma güçlüğü olan öğrencisiyle sınıf içinde

özel olarak ilgilendiğinde, işlemesi gereken konuları

zamanında bitiremeyeceğini düşünen bir öğretmenin

kullanabileceği en uygun yöntem veya

teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oyun

B) Bireyselleştirilmiş öğretim

C) Soru-cevap

D) Drama

E) Mikro öğretim

61. Öğrencilerin, karşılaştıkları toplumsal durumlar

için yaratıcı çözüm yollarını nasıl ürettikleri hakkında

bilgi edinmek isteyen bir öğretmen, aşağıdaki

öğretme-öğrenme yaklaşımlarının hangisini

öncelikle tercih etmelidir?

A) Sunuş yoluyla öğrenme

B) Probleme dayalı öğrenme

C) Tam öğrenme

D) Buluş yoluyla öğrenme

E) Bireyselleştirilmiş öğretim

62. Eleştirel düşünme becerisini kazanan öğrencilerin

aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A) Bir konu hakkındaki fikirleri olduğu gibi kabullenme

B) Mantıklı sonuçlara ulaşabilmek için bilginin sentezini

yapma

C) Yeni sorular veya problemler bulmak için bilgiyi

kullanma

D) Bir konu hakkındaki farklı görüşleri irdeleme

E) Problemin çözümüne ulaşmak için farklı açılardan

muhakeme yapma

63. Nükleer santrallerin kurulmasıyla ilgili farklı görüşler

vardır.

Öğrencilerin bu farklı görüşleri ortaya çıkarmalarını

sağlamada öğretmenin kullanacağı en etkili

yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaratıcı drama

B) Soru-cevap

C) Gösteri

D) Altı şapka tekniği

E) Analoji

64. Bazı öğrencilerin diğerlerine göre daha sıkılgan ve

utangaç olabildiği durumlarda sosyal kulüpler önemli

bir işlevi yerine getirebilir.

Bu tür öğrencilerin ders dışı etkinliklere yönlendirilmesi,

I. bilişsel,

II. sayısal,

III. kişisel,

IV. pratik,

V. kişiler arası

yeterliklerden özellikle hangilerini geliştirmeyi

amaçlar?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

D) II ve V E) III ve V

65. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin kendilerini

mesleki açıdan geliştirmelerine olanak sağlayan

etkinliklerden biri değildir?

A) Dersleriyle ilgili öz değerlendirme yapmaları

B) Alanlarıyla ilgili yayınları izlemeleri

C) Meslektaşlarıyla sınıf-içi problemlere çözüm aramaları

D) Öğrencilerden, öğretmenlerini değerlendirmelerini

istemeleri

E) Alıştıkları öğretim yöntemlerine bağlı kalmaları

66. Öğrenmelerin etkili ve kalıcı olmasını sağlamak

isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini

yapması uygun değildir?

A) Konuyu olabildiğince kısa ve öz olarak sunması

B) Olabildiğince fazla duyu organına hitap etmesi

C) Konuyu güncel yaşamdan örneklerle desteklemesi

D) Öğrenilecek davranışa uygun etkinlikler seçmesi

E) Konuyu problem çözme şeklinde ele alması

67. Oya öğretmen, doğal sayılar konusunu işlerken öğrencilerinden

konuya ilişkin örnekler vermelerini ister.

Ahmet’in verdiği örneği çok beğenir ve ona gülümser.

Oya öğretmen Ahmet’e gülümsediğinde,

I. ipucu,

II. dönüt,

III. pekiştirme,

IV. düzeltme

işlevlerinden hangilerini yerine getirmekte

olabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

68. Mustafa öğretmen Ayşe’nin sosyal bilgiler dersinde

sonuç çıkarmakta zorlandığını fark eder. Ayşe’nin bu

dersle ilgili yaşantıları hakkında hafta boyunca notlar

tutmasını, hafta sonunda ise bu notları gözden geçirerek

kendine ait bir “problem çözme modeli” geliştirmesini

ister. Bu modelini daha da geliştirebilmek için

fikir üretmesini, farklı problemlerde hangi farklı yaklaşımları

izlediğini yazmasını ve hangi yöntemlerin gerçekten

işine yaradığını, hangilerinin ise hiç yaramadığını

düşünmesini söyler.

Çoklu zekâ kuramına göre Mustafa öğretmen öğrencisinin

hangi zekâ alanının gelişmesine yardımcı

olmaktadır?

A) Sözel zekâ

B) İçsel zekâ

C) Görsel zekâ

D) Mantıksal zekâ

E) Sosyal zekâ

69. Öğrencilerin nasıl öğrendiklerinin, öğretmenlerin nasıl

öğretmeleri gerektiği konusunda önemli bir etkisi vardır.

Bilgi, öğretenden öğrenene doğrudan aktarılmamalı,

bunun yerine öğrenen tarafından yapılandırılmalıdır.

Öğrenci, bilgiye doğrudan ulaşmak yerine

deneyimleriyle bilgiyi özümsemelidir.

Bu görüşün dayandığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Daimîcilik B) Esasicilik C) İlerlemecilik

D) Kurmacılık E) Varoluşçuluk

70. İletişim konusunda “haberleşme” üzerinde duran

bir öğretmenin, öğrencileri postaneye götürüp

haberleşme türlerini uygulamalı olarak göstermesinin

temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevreyi tanıtmak

B) Somut yaşantılar sağlamak

C) İş birliğini geliştirmek

D) Sınıf ortamından farklı yerde ders işlemek

E) Öğrenci katılımını sağlamak

71. Aşağıdakilerden hangisi iş birlikli öğrenme sürecinde

kazandırılmak istenen özelliklerden biri

değildir?

A) Etkili iletişim becerisi

B) Başkalarının düşüncelerine saygı gösterme

C) Çok yönlü düşünme

D) Benmerkezci düşünme

E) Olumlu bağımlılık

72. Aşağıdakilerden hangisi, “yaşam becerileri”nin

bireylere yardımcı olması beklenen öncelikli alanlarından

biri değildir?

A) İş hayatındaki görevlerini yapma

B) Kişiler arası iletişim kurma

C) Başka becerileri öğrenme

D) Bilgiyi hatırlama

E) Değişime ayak uydurabilme

73. Öğrenci merkezli bir öğretim programında aşağıdakilerden

hangisine yer verilmesi beklenmez?

A) Öğrencilerin sınıf içinde yaptıkları ile yaşamları

arasında bağ kurmalarına olanak sağlanması

B) Öğrencilerin, eğitim deneyimlerini zenginleştirebilmek

için ders dışı etkinliklere katılıp öğrenme

süreçlerinde sorumluluk almaları

C) Ailenin, çocuğun katıldığı ders içi ve ders dışı

etkinlikleri takip edip gereken desteği sağlaması

D) Öğretmenin, öğrencilerini ders dışında da öğrenmeye,

araştırmaya ve inceleme yapmaya yönlendirmesi

E) Öğretmenin, öğrencilere kendi deneyimlerini

aktarması ve onlardan bu deneyimleri kullanmalarını

istemesi

74. Aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarından

hangisi, karşısında belirtilen becerinin kazandırılması

için etkili bir yöntem değildir?

Öğretme-öğrenme

yaklaşımı Beceri

A) Örnek olay incelemeye Problem çözme

dayalı öğretim

B) Sunuş yoluyla öğretim İş birlikli öğrenme

C) Bilimsel araştırma Eleştirel düşünme

yoluyla öğrenme

D) Buluş yoluyla öğretim Yansıtıcı düşünme

E) Proje tabanlı öğretim Bilimsel yöntem

süreç becerileri

75. Problem çözme becerisini geliştirmede aşağıdakilerden

hangisi başlangıç aşaması olarak ele alınmalıdır?

A) Çözüm önerileri üretilmesi

B) Çözüm önerilerinden en uygun olanın denenmesi

C) Problemle ilgili bilgi toplanması

D) Problemin parçalarının neler olduğunun belirlenmesi

E) Problemin tanımlanması

76. Matematik dersinde pergel kullanmayı öğreten bir

öğretmen, öğrencilerin psiko-motor alandaki öğrenmelerini

gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki

yöntem veya tekniklerden hangisini kullanmalıdır?

A) Soru-cevap

B) Gösterip yaptırma

C) Örnek olay

D) Proje

E) Tartışma

77. Sınıfta matematik problemlerini çözmede başarılı

olan bir öğrenci bakkaldan yaptığı alışverişlerde para

üstünü hesaplamada güçlük çekmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu öğrencinin durumunu

en iyi açıklamaktadır?

A) Sınıfta edinilen bilgilerin günlük yaşama taşınamaması

B) Sınıf-içi etkinliklerin öğrencinin düzeyine uygun

olmaması

C) Öğrencinin sayısal becerilerinin yetersiz olması

D) Sınıf-içi etkinliklerde öğrenci farklılıklarının dikkate

alınmaması

E) Sınıf ortamının öğrenmeyi destekleyici bir şekilde

düzenlenmemesi

78. “Çevremizi Tanıyalım” konusunda sırayla “Bölgemiz,

İlimiz, Yurdumuz, İlçemiz” ile ilgili çalışmalar

yaptıran bir öğretmen, bu dersin içeriğinin düzenlenmesinde

hangi ilkeye aykırı davranmıştır?

A) Somuttan soyuta

B) Basitten karmaşığa

C) Günümüzden geçmişe

D) Bütünden parçaya

E) Yakından uzağa

79. Öğrencilerin bireysel farklılıklarının belirlenmesinde

öğretmenlerin izleyebileceği en etkili yöntem

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözlem yapmak

B) Anket uygulamak

C) Velilerle görüşmek

D) Okul yönetimine sormak

E) Akran değerlendirmesi yaptırmak

80. Sınıf içinde karşılaşılan bir probleme çözüm bulunabilmesi

öncelikle aşağıdakilerden hangisinin

tam ve doğru olarak yapılmasına bağlıdır?

A) Problemin çözüm yollarının tartışılması

B) Probleme ilişkin bilgi ve bulguların toplanması

C) Problemin yarattığı olumsuz etkilerin azaltılması

D) Problemin çevresel etkilerinin sınırlandırılması

E) Benzer problemlerin çözümünün örnek alınması

81. Sınıf-içi düzeni bozan ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler

kuramayan bir öğrencinin sorununun üstesinden

gelebilmesi için öğretmen aşağıdaki tutumlardan

hangisini sergilemelidir?

A) Olumsuz davranışın nedenlerini inceleyerek tutarlı

tepkiler verme

B) Olumsuz davranışı eleştirerek ilke ve kurallar

koyma

C) Ailenin soruna çözüm bulmasını isteme

D) Sınıftaki diğer öğrencilerin yardımıyla sorunu

çözme

E) Olumsuz davranışı görmezden gelerek zamana

bırakma

82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, “Nasıl bir okul düşlerdiniz?”

sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı

fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına

ilk geldiği şekilde söylemelerini ister. Öğretmen, öğrencilerin

birbirlerinin söylediklerinden çağrışım yaparak

buldukları çok sayıda fikri tahtaya listeler ve

dersine bu şekilde devam eder.

Belgin öğretmen, aşağıdaki yöntem veya tekniklerin

hangisinden yararlanmaktadır?

A) Yaratıcı drama

B) Örnek olay incelemesi

C) Beyin fırtınası

D) Problem çözme

E) Soru-cevap

83. Mikro öğretimde,

I. dersin video kayıtlarının izlenmesi,

II. dersin tekrar hazırlanıp işlenmesi,

III. ders planının hazırlanması,

IV. dersin değerlendirilmesinin grup tarafından

yapılması,

V. dersin işlenmesi ve videoya kaydedilmesi

basamakları hangi sırayla uygulanır?

A) I, III, IV, II, V B) III, IV, V, I, II

C) III, V, I, IV, II D) IV, III, V, I, II

E) IV, V, I, II, III

84. Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara

yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Öğrencileri güdülemek

B) Öğrencilere dönüt sağlamak

C) Öğrenciyi değerlendirmek

D) Öğretimi planlı hale getirmek

E) Öğretmeni değerlendirmek

85.

I. Matematik sorularının %75’ini, fizik sorularının

da %60’ını doğru cevaplayan öğrenciler bu

dersleri başarmış sayılır.

II. İlk iki sorudan alınabilecek en yüksek puan

25’tir.

III. Sınavda 65’in altında puan alan öğrenciler dersi

tekrar ederler.

IV. Türkçe ve matematik derslerinden başarısız

olan öğrenciler bir sonraki döneme devam edemezler.

Yukarıdakilerden hangileri birer değerlendirme

ölçütünü ifade etmektedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III

D) III ve IV E) I, III ve IV

86. Aşağıdaki öğrenci özelliklerinden hangisi doğrudan

ölçülebilir?

A) Zekâ puanı

B) Boy uzunluğu

C) Derse karşı tutum

D) Yetenek

E) Ders başarısı

87. İş birliğine dayalı bir öğrenme uygulamasında gruplar

öğrencilerin soyadlarının baş harfleri kullanılarak

oluşturulmuştur.

Bu uygulamadaki gruplara ayırma, bir ölçme işlemi

olarak kabul edilirse kullanılan ölçek türü aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Sıralama B) Eşit oranlı

C) Sınıflama D) Dereceleme

E) Eşit aralıklı

88. Yabancı dil sınavında Duru 80, Berke 40 puan almıştır.

Duru’nun yabancı dil bilgisinin Berke’nin yabancı

dil bilgisinin iki katı kadar olduğunu öne süren bir

kişi, bu ölçme sonuçlarının aşağıdaki ölçek türlerinin

hangisiyle elde edildiğini kabul etmektedir?

A) Eşit aralıklı B) Sıralama

C) Dereceleme D) Sınıflama

E) Eşit oranlı

89. Aşağıdakilerden hangisi bağıl değerlendirmede

kullanılan bir ölçüt değildir?

A) Sınıftaki diğer öğrencilerin başarısı

B) İzlenen programın hedefleri

C) Öğrencinin yeteneği

D) Ülke çapındaki normlar

E) Öğrencinin sınıf içindeki başarı sırası

90. Bilişsel alan sınıflamasına göre, aşağıdaki kazanımlardan

hangisi diğerlerinden daha yüksek düzeyde

zihinsel beceri gerektirir?

A) Bir olaya yol açmış olabilecek nedenleri sayma

B) Yapılan tanıma uygun örnek verme

C) Probleme, yeni ve orijinal bir çözüm yolu bulma

D) Verileri tablo ya da grafikle gösterme

E) Şekil ve bilgilere dayanarak açıklama yapma

91. Aşağıdakilerden hangisi yazılı yoklamalarda puanlama

güvenirliğini artırmaya yönelik önlemlerden

biri değildir?

A) Puanlamayı birden fazla puanlayıcının yapması

ve verilen puanların ortalamasının alınması

B) Bir soruya öğrencilerin tümünün verdiği cevaplar

puanlandıktan sonra diğer soruya geçilmesi

C) Cevabın değişik bölümlerine verilecek puanların

ayrı ayrı belirlenmesi

D) Öğrencinin sınıf-içi etkileşimiyle ilgili puanının sınav

puanlarına katılması

E) Puanlama için ayrıntılı yönergelerin bulunduğu

cevap anahtarının kullanılması

92. Çoktan seçmeli bir test maddesini cevaplayan bir

kişinin çeldiricileri eleyerek doğru cevaba ulaşmasında,

aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmalıdır?

A) İfadelerin, kök ifadesiyle tutarlılığı

B) Seçeneklerin soyutluk-somutluk derecesi

C) Yoklanan davranışın öğrenilmiş olması

D) Seçeneklerin birbirini içerip içermemesi

E) İfadelerin kısalık ve uzunluğu

93. Test maddesinde, ders kitabından aynen alınan

ifadelerin kullanılması eğitimsel doğurguları

açısından nasıl bir etki yaratır?

A) Maddeyle yoklanan davranış hatırlama düzeyinde

kalır.

B) Kitabı okumamış öğrenci maddeyi kesinlikle

cevaplayamaz.

C) Maddenin anahtarlanması kolaylaşır.

D) Maddenin okunup anlaşılması zorlaşır.

E) Maddede gereksiz ipuçları bulunmaz.

94. Bir firmaya eleman almak amacıyla yapılan bir

sınav için, “Oldukça geçerli bir sınav yapıldı.” diyen

bir uzman sınavın hangi özelliğini ifade etmektedir?

A) Zor olduğunu

B) Adayların yeteneklerine uygun olduğunu

C) Objektif olduğunu

D) Kolay olduğunu

E) İşteki başarıyı yansıtacak yapıda olduğunu

95. Hazırladığı testin güvenirliğini artırmak isteyen

bir öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini

sağlamaya çalışmalıdır?

A) Testteki soruların ve seçeneklerin dil bilgisi kurallarına

uygun olmasını

B) Soruların açık, net ve anlaşılır olmasını

C) Seçenekler ile soru kökünün ifade bakımından

birbirleriyle tutarlı olmasını

D) Test kapsamında ölçülmek istenilen her özelliğe

ait soru bulunmasını

E) Seçeneklerin birbirine eşit ya da yakın uzunlukta

olmasını

96. Bir öğretmen fen bilgisi öğretiminde performans değerlendirme

yaklaşımını kullanmanın öğrencilerin bilimsel

yöntem süreç becerilerine etkisini incelemektedir.

Bu araştırmadaki bağımlı değişken aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Bilimsel yöntem süreç becerileri

B) Fen bilgisi dersi

C) Öğretmen

D) Öğrenciler

E) Performans değerlendirme

97. Rubrikler, süreç ya da ürün değerlendirmede, çeşitli

becerileri tanımlayan dereceli puanlama anahtarlarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi rubrikler oluşturulurken

dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

A) Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor

gelişim düzeylerini belirlemek

B) Değerlendirme sırasında öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını

dikkate almak

C) Her konu ve alan için standart bir form geliştirmek

D) Geliştirirken alanda birden fazla uzman kişinin

görüşünü almak

E) Öğrencilerde kazandırılması istenilen özellikleri

belirlemek

98. Öğrencinin belirli bir süreçteki gelişimini incelemek

amacıyla geliştirilen bireysel gelişim dosyalarının

değerlendirilmesine “Portfolyo Değerlendirme” adı

verilir.

Buna göre, portfolyo değerlendirme sürecinde

öğrencilerden aşağıdakilerin hangisini yapmaları

beklenmez?

A) Süreç içerisindeki gelişimlerini yansıtacak günlükler

oluşturmaları

B) Dersle ilgili beklentilerini ortaya koydukları bir değerlendirme

raporu hazırlamaları

C) Kendi kendilerini değerlendirdikleri öz değerlendirme

formunu doldurmaları

D) Arkadaşlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini yansıttıkları

akran değerlendirme formunu doldurmaları

E) Derste işlenen konularla ilgili sorular yazmaları

99. Bir grup öğrencinin tarih, coğrafya, felsefe ve yabancı

dil testlerinden aldıkları puanlar arasındaki korelasyonlar

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

DERS Tarih Coğrafya Felsefe

Yabancı

Dil

Tarih 1,00 0,60 0,85 -0,35

Coğrafya 0,60 1,00 0,40 -0,25

Felsefe 0,85 0,40 1,00 0,30

Yabancı

Dil

-0,35 -0,25 0,30 1,00

Bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan

hangisine varılabilir?

A) Yabancı dil testi en düşük ortalamaya sahiptir.

B) Öğrenciler tarih ve coğrafya derslerinde çok başarısızdırlar.

C) Felsefe ve yabancı dil testleri çok farklı özellikleri

ölçmektedir.

D) En yüksek ilişki felsefe ile tarih puanları arasındadır.

E) En düşük ilişki tarih ile yabancı dil puanları arasındadır.

100. – 102. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE

GÖRE CEVAPLAYINIZ.

DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

A B C D E Boş N

Üst Grup 18 30 10 10 10 22 100

Alt Grup 2 26 15 14 10 33 100

100. Yukarıda analizi verilen maddede doğru cevap

hangi seçenekte olursa ayırt edicilik en yüksek

olur?

A) A B) B C) C D) D E) E

101. Yukarıda analizi verilen maddenin doğru cevabı

E ise, madde ayırıcılık gücü indeksi kaç olur?

A) 0,00 B) 0,10 C) 0,16 D) 0,20 E) 1,00

102. Yukarıdaki madde analizi tablosunda verilen bilgilere

dayanarak, bu madde hakkında aşağıdaki

yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) A seçeneği çeldirici ise, beklenen yönde çalışmıştır.

B) Maddeyi üst ve alt gruplardan eşit sayıda aday

cevaplamıştır.

C) B seçeneği çeldirici ise, çok az kişiyi çeldirmiştir.

D) Doğru cevap C ise, soru negatif ayırıcıdır.

E) Seçeneklerin tümü dengeli bir şekilde çalışmıştır.

103. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle

ilgili yıllık program ve yürütme planının hazırlanmasını

sağlamak ve uygulanmasını izlemek, aşağıdakilerden

hangisinin görevidir?

A) Okul müdürü

B) Müdür yardımcısı

C) Koordinatör psikolojik danışman

D) Psikolojik danışman

E) Sınıf rehber öğretmeni

104. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik anlayışının temelini

oluşturan ilkelerden biri değildir?

A) Öğrenci merkezlilik

B) Profesyonellik

C) Kurum amaç ve ihtiyaçlarına uygunluk

D) Gönüllülük

E) Koruyuculuk

105. Bireyi çok yönlü olarak geliştirmeye dayanan

psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin öğrenci

açısından anlamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Çevresiyle iş birliği kurma

B) Toplum beklentilerine cevap verme

C) Kendini anlama ve değerlendirme

D) Hedefleri yükseltme

E) Kişisel sınırlarını zorlama

106. Bireyin öz saygı duygularındaki eksikliğin, aşağıdakilerden

en çok hangisinin sonucu olarak ortaya

çıkması beklenir?

A) Benlik tasarımının olumsuz gelişimi

B) Çevresel faktörlerin hızlı değişimi

C) Zihinsel gelişimin yetersiz olması

D) Fiziksel gelişimin hızlı olması

E) Aile içi ilişkilerin güçlü olması

107. Yeteneklerinin altında ve üstünde başarı gösteren

öğrencileri belirlemek aşağıdaki rehberlik servislerinden

hangisinin görevidir?

A) Mesleki rehberlik

B) Eğitsel rehberlik

C) Grup rehberliği

D) Kişisel rehberlik

E) Psikolojik rehberlik

108. Eren, lise son sınıfta okuyan başarılı bir öğrencidir.

İlgi duyduğu meslekler hakkında bazı bilgiler edinmiştir,

ancak hangi mesleği seçmek istediğinden

emin olamamakta ve kararsızlık yaşamaktadır. Örneğin,

bir gün doktor olmaya karar vermekte, bir süre

sonra vazgeçip mimar olmayı düşünmektedir.

Buna göre, Eren’e sağlanması gereken rehberlik

hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesleki danışma

B) Eğitsel rehberlik

C) Bilgi verme

D) Oryantasyon

E) Müşavirlik (konsültasyon)

109. Dersleri dinlemeyen ve devamlı arkadaşlarıyla konuşan

Ali’ye öğretmenin gösterebileceği aşağıdaki

davranışlardan hangisi rehberlik anlayışına

uygun olur?

A) Ali’yi disiplin kuruluna bildirmek

B) Sınıftaki diğer öğrencilerin Ali’yle konuşmasını

yasaklamak

C) Ali’yi okul idaresine şikâyet etmek

D) Okulun psikolojik danışmanıyla, Ali için ne yapılabileceğini

görüşmek

E) Derste her konuştuğunda Ali’ye ceza vermek

110. Aşağıdakilerden hangisi, öğrencilere verilen

psikolojik yardımların etkililiğini artırmak üzere

yönetici, öğretmen ve velilerle yürütülen rehberlik

hizmetidir?

A) Çevreyle ilişkiler

B) Müşavirlik (konsültasyon)

C) İzleme

D) Oryantasyon

E) Psikolojik danışma

111. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin en genel

amacı bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım

etmektir. Kendini gerçekleştirme ise bireyin tüm gizil

gücünü kullanabilmesi, verimli ve mutlu olması anlamına

gelmektedir.

Kendini gerçekleştirmede başarılı olmuş bir

bireyde,

I. giriştiği tüm işlerde başarılı olma,

II. insanlarla ve yaşadığı çevreyle ilgili olma,

III. daima mutlu olma,

IV. zamanını iyi kullanma,

V. geçmişten çok geleceğe dönük olma

özelliklerinden hangilerinin bulunması beklenir?

A) I, II, IV B) I, IV, V C) II, III, V

D) II, IV, V E) III, IV, V

112. Hümanistik yaklaşımı benimsemiş ve empatik dil

kullanan bir öğretmenin çok çalıştığı halde sınavda

başarısız olan bir öğrencisine aşağıdakilerden

hangisini söylemesi beklenir?

A) Bir dahaki sefere daha dikkatli olmalısın.

B) Olan olmuş, boş yere üzülmenin bir faydası yok.

C) Çok çalıştığından emin olduğun için üzgünsün.

D) Keşke biraz daha dikkatli davransaydın.

E) Nasılsa başka sınavlar da var.

113. Aşağıdakilerden hangisi davranışçı yaklaşımın temel

görüşlerinden biri değildir?

A) Bütün davranışlar öğrenilmiştir.

B) İnsan davranışları çevresel uyarıcılar tarafından

başlatılır.

C) İnsan davranışlarını anlamak için gözlenemeyen

etkenleri incelemek yersizdir.

D) Davranışların mekanizmasını anladıktan sonra

onları kontrol etmek mümkündür.

E) Her insan, doğuştan kendini gerçekleştirme gizil

gücüyle dünyaya gelir.

114. İlköğretim ve ortaöğretimde sunulan rehberlik ve

psikolojik danışma hizmetleri aşağıdakilerin hangisinde

farklılık göstermez?

A) Uygulanan rehberlik ve psikolojik danışma teknikleri

B) Hizmetlerin dayandığı gelişimsel özellikler

C) Kullanılan ölçme araçları

D) Yapılan etkinlikler

E) Benimsenen ilkeler

115. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilköğretim

düzeyindeki öğrencilerde geliştirmeyi amaçladığı

özelliklerden biri değildir?

A) Yeterlik duygusu

B) Yüksek not alma

C) Sorumluluk duygusu

D) Sosyal beceriler

E) Psikolojik sağlamlık

116. Aşağıdakilerden hangisi okul psikolojik danışmanı

için uygun bir yaklaşım değildir?

A) Danışana seçeceği mesleği empoze etmek

B) Danışanın içinde yaşadığı ortama uyum sağlamasına

destek olmak

C) Danışanın sosyal ilişkilerini geliştirmesine yardım

etmek

D) Danışanın kendini gerçekleştirme potansiyeline

inanmak

E) Danışanın zayıf ve güçlü yönlerini fark etmesini

sağlamak

117. Aşağıdaki öğretmen ifadelerinden hangisi iletişim

engeli içermemektedir?

A) Ödevini bir an önce bitirmezsen kötü olur.

B) Bu dersi başarman için bir fırın ekmek yemen

lazım.

C) Bu dersteki durumunla ilgili konuşmak ister

misin?

D) Sorumluluklarını yerine getirmen gerektiğini

biliyor musun?

E) Niye bu dersi başaramıyorsun, anlamıyorum.

118. Etkili çalışma becerilerinin geliştirilmesinde aşağıdakilerden

hangisinin önemli bir rolü yoktur?

A) Çalışmak için uygun bir yer ve araç gereç

bulmak

B) Günlük çalışma planı hazırlamak

C) Her konuyu 3-4 saatlik bloklar halinde çalışmak

D) Yeterince çalışınca kendine bir ödül vermek

E) Aylık çalışma planı hazırlamak

119. Sınıfındaki öğrencilerin birbirleriyle ilişkilerini ve

etkileşim biçimlerini değerlendirmek isteyen bir

sınıf rehber öğretmeninin aşağıdaki tekniklerden

hangisini kullanması gerekir?

A) Problem tarama listesi

B) Psikodrama

C) Anket

D) Sosyometri

E) Vaka incelemesi

120. Sınıfta sürekli olarak üzgün ve huzursuz görünen

bir öğrenciye yardım etmek için öğretmenin aşağıdakilerden

hangisini yapması en uygun olur?

A) Ders sırasında, üzüntüsünün nedenini sormak

B) Doktora gitmesi gerektiğini söylemek

C) Anne-babasını görüşmeye çağırmak

D) Rehberlik ve psikolojik danışma uzmanıyla görüşmesini

sağlamak

E) Öğrencinin yakın arkadaşlarından onun hakkında

bilgi almak

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1(KPSS/1)

01 TEMMUZ 2006

EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ

A KİTAPÇIĞI

1. B 2. E 3. D 4. A 5. C 6. E 7. B 8. D 9. C 10. E

11. C

12. A

13. D

14. A

15. B

16. A

17. E

18. D

19. C

20. B

21. A

22. A

23. C

24. B

25. D

26. E

27. B

28. D

29. E

30. A

31. B

32. B

33. C

34. C

35. E

36. E

37. C

38. D

39. C

40. B

41. E

42. C

43. D

44. D

45. C

46. A

47. B

48. B

49. A

50. E

51. E

52. C

53. A

54. B

55. C

56. A

57. E

58. E

59. D

60. B

61. B

62. A

63. D

64. E

65. E

66. A

67. C

68. D

69. C

70. B

71. D

72. D

73. E

74. B

75. E

76. B

77. A

78. E

79. A

80. B

81. A

82. C

83. C

84. D

85. E

86. B

87. C

88. E

89. B

90. C

91. D

92. C

93. A

94. E

95. B

96. A

97. B

98. E

99. D

100. A

101. A

102. D

103. A

104. E

105. C

106. A

107. B

108. A

109. D

110. B

111. D

112. C

113. E

114. E

115. B

116. A

117. C

118. C

119. D

120. D

Eğitim Bilimleri Testi ile Benzer Yazılar:

21 Mayıs 2012 Saat : 9:37
  GENEL

Eğitim Bilimleri Testi Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

------   İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ------ ------------------------------------------------------- ------   SPONSOR BAĞLANTI ------