Tüketici Hakları Hakkında | Baybul
     

Tüketici Hakları Hakkında


kütüphane 1TÜKETİCİNİN KORUNMASI

Türkiye’de yaşayanlar tüketici hakları konusunda her geçen gün daha duyarlı olmaktadır.

Odamız, gerek mevzuatın kendisine verdiği görevler ve gerekse Tüketici Haklarının kullanılması konusundaki kararlılığı sebepleriyle Oda Tüketici Komisyonu ve Tüko-Bir olarak bu konuda bir çok çalışma yapmaktadır.

Sanayi Bakanlığı tarafından 2001,2002 ve 2003 yıllarında Geleneksel Tüketici Ödülünü üç yıl üst üste alan Odamız, bu yıl da, ilk ve orta öğrenim gören öğrenciler ve öğretmenlere Tüketici Hakları konusunda seminerler verilmesi, medyaya konunun defalarca gündeme getirilmesi ve kanun hakkında ayrıntılı bilgi verilmesini planlamıştır.

Biz, bilinçli tüketicilerin bulunduğu bir ortamda sanayici ve tüccarın daha gayretli olacağı inancındayız.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI     Çağımızda bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile sanayileşme, insan yaşamını kolaylaştırdığı gibi toplumsal gereksinimleri ve sorunları çok boyutlu ve kapsamlı bir duruma getirmiştir. Bu toplumsal gereksinim ve sorunlar, tüketim ve tüketici hakları kavramının doğmasına neden olmuştur. Bu çerçevede Tüketicinin Korunması ile ilgili temel bilgiler aşağıda sunulmuştur. TÜKETİM NEDİR?   Tüketim; mal ve hizmetlerin, insanların gereksinimlerini karşılaması amacı ile doğrudan doğruya kullanılmasıdır. Mal ve hizmetlerin bir üretim için kullanılması ise, dolaylı tüketimdir. Tüketim olayından bazen mal ortadan kalkar. Ekmek ve su tüketimi böyledir. Bir otomobilin veya bir evin tüketimi ise uzun süre alır. Her ikisinde de belirli bir süre sonunda yararlanma imkansızdır. Başka bir deyişle, tüketici aslında malın sağladıklarından yararlanmaktadır.

TÜKETİCİ KİMDİR?   Geniş anlamda tüketici; hayatını, varlığını ve çalışmalarını sürdürebilmek için, bir mal veya hizmet edinip kullanan her kişiye denir. Üretilen ve tüketilen her şey tüketiciyi ilgilendirmektedir. Kentleşmeden çevreye, havadan suya, iğneden ipliğe, sağlıktan güvenliğe, eğitimden kültüre, televizyondan buzdolabına, konuttan gıdaya, ulaşımdan alt yapı hizmetlerine kadar insanı ilgilendiren her şey bir tüketim konusudur ve tüketiciyi ilgilendirmektedir. EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI  NELERDİR?   Tüketicilerin, 15 Mart 1962 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F.J. KENNEDY’nin “Tüketici Haklarının Korunması Özel Mesajı” ile kendilerine tanınan ve günümüze kadar kapsamı genişletilmiş olan evrensel hakları bulunmaktadır. Bunları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz: 1)     Tüketicinin Temel İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkı : Beslenme, barınma, ısınma, aydınlanma, su bulma, ulaşım, haberleşme hakkıdır. 2)

Sağlık ve Güvenlik Hakkı : Her türlü mal ve hizmetin yaşam ve sağlık açısından kullanıcılarına zarar vermeyecek durumda bulunması hakkıdır. 3)     Bilgi Edinme Hakkı : Mal veya hizmeti satın alırken doğru karar vermeye yardımcı olacak bilgilerin edinilmesi; yanlış, yanıltıcı, eksik reklam, etiket ve ambalaja karşı korunması hakkıdır. 4)     Mal ve Hizmetlerin Serbestçe Seçilmesi Hakkı (Seçme Hakkı) : Tüketicilere değişik çeşitte, kaliteli mal ve hizmetlerin uygulanan fiyattan sunulması, satış sonrası hizmetlerin yeterli düzeyde olması yanında; satıcının suistimalini gösterir tek taraflı sözleşmeler, sözleşmelerdeki haksız hükümler, zorlayıcı kredi şartları ve baskı yaratan satış yöntemlerine karşı korunma hakkıdır. 5)     Temsil Edilme Hakkı : Tüketicilerle ilgili ekonomik politikaların oluşturulması sürecinde ve kamu organlarında, firmalarda; özellikle ürün geliştirme aşamasında görüşü alınma hakkıdır. 6)     Tazmin Edilme Hakkı : Satın alınan ürünlerin bozuk, eksik veya hatalı çıkması durumunda ayıplı malın geri alınmasını, yenisi ile değiştirilmesi, ayıplı hizmetin yeniden görülmesi, tüketicinin zararlarının tazmin edilme hakkıdır. 7)     Eğitim Hakkı : Tüketicinin kendi hak ve yararlarının koruyup geliştirilmesi, bilinçlenmesi, yönlendirilen değil, yönlendiren tüketici olması amacıyla eğitim kurumlarında eğitilme hakkıdır. 8)

Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı : Sağlık koşullarına uygun fiziksel çevrede yaşama, çevresel tehlikelerden korunma, günümüz ve gelecek nesiller için doğayı koruma hakkıdır. YENİ TÜKETİCİ YASASI NELER GETİRİYOR?   Tüketiciler 14 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile birlikte artık Avrupa Birliği standardında haklara kavuştu. Yasa tüketici hayatında yeni ve güvenli bir dönem başlattı. Açık ayıp taşıyan mal veya hizmetlerin satıcı veya sağlayıcıya bildirim süresi 15 günden 30 güne çıkarıldı. Tüketici malın teslimi tarihinden itibaren 30 gün içinde ayıbı satıcıya bildirilebilecek. Ayıplı malın neden olduğu zararlardan dolayı ölüm ve yaralanmalar meydana gelmesi halinde veya kullanımdaki diğer mallarda hasar oluşması durumunda tüketiciye tazminat talep etme hakkı sağlandı. Mevcut dört seçimlik hakkın yanı sıra tüketicinin tazminat talep etme hakkı sağlandı. Sanayi mallarında asgari garanti süresi bir yıldan iki yıla çıkarıldı. Tüketiciler, istediklerini yazılı olarak bildirmek şartıyla taraf oldukları her türlü abonelik sözleşmesine son verebilecek. Tüketici sözleşmelerinde yer alan haksız koşullara ilişkin düzenlemeyle de bu tür sözleşme maddelerinin geçersiz sayılacağı hüküm altına alındı. Perakende mağaza zincirine dahil büyük alışveriş merkezlerinde sıkça yaşanan fiyata ilişkin sorunlar dikkate alınarak, raf etiketinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında farklılık olması durumunda satış, tüketici lehine olan fiyat üzerinden yapılacak. Mesafeli Satış   Mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce, ayrıntıları bakanlıkça çıkarılacak tebliğle belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunlu hale getirildi. Tüketici bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemeyecek.

Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılabilecek. Satıcı, tüketicinin siparişi  kendisine ulaştığı andan itibaren 30 gün içinde edimini yerine getirmek zorunda. Bu süre, tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilecek. Satıcı, elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi malların veya sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldığını ispatla yükümlü oldu. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde, almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmek ve yirmi gün içinde de malı geri almakla yükümlü olacak. Kampanyalı Satışlar:   Bazı kampanyalı satışların, Bakanlık izni ile yapılabileceği hükmü getirildi. Tüketicilerin mağduriyetine yol açan kapıdan satışlar da Bakanlık iznine bağlandı. Gazete, radyo, televizyon ilanı gibi yollarla halka duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul etmek sureti ile malın veya hizmetin bilahare teslim edilmesi veya yerine getirilmesi vaadiyle yapılan satışlarda, ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetlerin teslimatının zamanında yapılmaması, fiyat, nitelik ve miktarında anlaşmalara aykırı davranılması durumunda satıcı, bayi, acenta, temsilci, imalatçı-üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak. Promosyonda Yeni Dönem   Gazete gibi süreli yayınların promosyon kampanyaları yeniden düzenlendi. Süreli yayın kuruluşları, kültürel ürünler dışında hiçbir mal ya da hizmetin dağıtımını yapamayacak. Kültürel amaçlı olarak düzenlenecek kampanyalarda, bürokratik faaliyetlerin azaltılması için Kültür Bakanlığı’ndan izin alınması zorunluluğu kaldırıldı. Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaçla olursa olsun bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir ürün ve hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği durumlarda, yayıncılık amaçlarına aykırı olmayan kültürel ürünler dışında hiçbir mal ya da hizmetin taahhüdü ve dağıtımı yapılamayacak. Bu amaçla kampanya düzenlenmesi halinde, kampanya süresi 60 günü geçemeyecek.

Kampanya konusu mal veya hizmet bedelinin bir bölümünün tüketici tarafından karşılanması istenemeyecek. Süreli yayın kuralları tarafından düzenlenmeyen, ancak süreli yayınla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilen kampanyalar da bu hükümlere tabi olacaktır. Promosyon şartlarına aykırı hareket eden süreli yayın kuruluşlarına 5 Bin lira, bu aykırılık ülke düzeyinde yayın yapan süreli yayın ile gerçekleşirse cezanın 20 katı 100 Bin lira para cezası uygulanacak. Aldatıcı Reklama Ceza   Gizli reklam yasaklanırken, reklamlarda yer alan iddialar reklam veren tarafından ispat edilecek. Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu hastalıkları. Çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilanlar ve örtülü reklam yapılmayacak. Aldatıcı reklamlara karşı durdurma, düzeltme, para cezası gibi idari yaptırımlar ayrı ayrı veya birlikte uygulanabilecek. Tüketici Konseyi   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde Tüketici Konseyi kurulacak. Değeri 700,00.-TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda tüketici sorunlarında hakem heyetlerinin uyuşmazlıklarda vereceği kararlar bağlayıcı olacak. Tüketici Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılacak. Tüketici davaları, tüketicinin ikamet ettiği yerin mahkemesinde de açılabilecek. Tüketici örgütlerince açılacak davalarda bilirkişi ücreti bakanlıkça karşılanacak. Piyasaya arz edilen bir seri malın ayıplı olduğunun mahkeme kararıyla tespit edilmesi durumunda, firma kararın tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ayıbı ortadan kaldıracak veya bunun mümkün olmaması durumunda malı toplatacak. İdari Para Cezaları Yüklü   Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için öngörülen idari para cezaları da yeniden düzenlendi. Buna göre, bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırılığı tesbit edilen her bir sözleşme için 50,00.-TL ile 50.000,00-TL arasında değişiyor. Fiilin bir yıl içinde tekrarı halinde para cezaları iki katına çıkıyor. Kredi Kartlarında Komisyon Dönemi Kapandı   Yasaya göre, tüketici kredileri ile kredi kartları borçlarına uygulanan temerrüt faizleri, sözleşmede yer alan faiz oranının yüzde 30’u ile sınırlandırıldı. Bu oran geçmiş borçlar için yüzde 50 olarak uygulanacak ve birikmiş borçlar 12 taksitte ödenecek. Borç sahibinin bu ödemeyi yapabilmesi için 30 gün içinde yazılı müracaatta bulunması gerekecek. Tüketici kredisi ve kredi kartı taksitini zamanında ödeyemeyenlere uygulanan temerrüt faizi oranı sözleşmedeki faiz oranının yüzde 30’unu aşamayacak. Mal ve hizmetin kredi kartı kullanılarak satın alınması durumunda satıcı komisyon isteyemeyecek. Kredi veren, taksitlerden birinin veya bir kaçının ödenmesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hakkı kullanabilmek için en az bir hafta süre tanıyacak. Kredi kartı faiz oranı artırımı 30 gün önceden tüketiciye bildirilecek. Faiz oranları da geriye dönük olarak uygulanamayacak. Tüketici 60 gün içinde borcunun tamamını ödeyip kredi kullanımını durdurursa, yeni faiz oranından etkilenmeyecek. Kredi kartlarında asgari ödeme tutarının zamanında ödenmemesi durumunda gecikme faizi dışında herhangi bir işlem uygulanmayacak. Tüketici kredisinin yabancı para birimi cinsinden kullanılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin bilginin sözleşmede yer alması zorunlu olacak. Tüketici kredi kullananlara, taksitlerini vadesinde ödeyememesi durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerini vadesinde ödeyememeleri durumunda uygulanan gecikme faizi oranına, kredi faizinin yüzde 30 fazlasını geçmeyecek şekilde sınırlama getirildi. Farklı görünümlü ürünler yasak Gıda ürünü olmamalarına rağmen, şekil, koku, görünüm, ambalaj, etiket, hacim ve boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu nedenle tüketiciler tarafından gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden malların üretimi, pazarlaması, ithalat ve ihracatı yasaklandı. Kapıdan Satış “Kapıdan dolandırıcılık olarak adledilecek hale gelmiş olan” kapıdan satışlarda, yasa ile getirilen düzenlemeler “maçın ikinci yarısı” olarak nitelendiriliyor. Kapıdan satışı kapıdan dolandırıcılık vasfının dışına çıkarmak amacıyla mal teslim makbuzu karşılığında satıcı malını tüketiciye bırakacak. İşyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlarda, tüketici malı teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbest olacak. Bu süre dolmadan satıcı, kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemeyecek. Satıcı, cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren 20 gün içinde malı geri almakla yükümlü olacak.

ALIŞVERİŞLERİMİZİ NASIL YAPALIM?

  a.      Alıverişten önce :   ! Gereksinimler doğru olarak tespit edilmelidir. ! Bir harcama planı yapılmalıdır. Alınacak malın, gelirle doğru orantılı olmasına dikkat edilmelidir. ! Alışveriş için en uygun zaman belirlenmelidir. Alışveriş aceleye getirilmemeli ve son ana bırakılmamalıdır. Mümkünse mağazaların tenha olduğu gün ve saatler seçilmelidir. Böylece çok daha dikkatli alışveriş yapabilir ve satıcılardan diğer zamanlara göre daha iyi hizmet alınabilir. ! Satın alınacak malı ve koşullarını iyi inceleme olanağı bulabilecek kadar alışveriş zamanı ayrılmalıdır. ! Bazı mallar için farklı fiyat (ucuzluk) dönemleri vardır. Özellikle mevsimlik malların fiyatlarının, mevsim sonunda düştüğü göz önün bulundurulmalıdır. ! Bir mal veya hizmeti talep etmeden önce piyasa araştırması yapınız. Serbest piyasa ekonomisi düzeninde aynı malı ayrı mekanlarda farklı fiyatlarla bulmak mümkün olmaktadır. !Markaları karşılaştırınız. Broşür ve reklamların belirttikleriyle yetinmeyiniz. Ayrıca tanıdıklarımızın da önerilerini dikkate almalıyız.

b.      Alışveriş Sırasında :

 ! Asla fişsiz veya faturasız alışveriş yapmayınız. Etiketsiz ürünleri asla satın almayınız. Etiket üzerindeki bilgileri dikkatle okuyunuz. Örneğin: Etikette bulaşık makinasında yıkanmaz diye belirtilen ürünün yıkanması halinde, uğrayacağı zarardan Siz sorumlusunuz veya etiketinde kuru temizleme yazan bir ürünün yıkanmasından ve sonunda uğrayacağınız nahoş durumdan yine Siz sorumlusunuz.

! Alışveriş listesinin dışına çıkıp, planlanan mallar ve miktarlar dışında alışveriş yapılmamalıdır.

! Alacağınız ürünün etiketinde katkı maddelerini dikkate alınız.

! Malın üstünde yazan fiyatın dışında nakliye ve servis ücreti adı altında, ek ödemeler yapıp yapmayacağınızı araştırınız.

! Özellikle gıda, ilaç ve kozmetik ürünlerinde son kullanım tarihlerini arayınız.

! Dışarıdan ithal yoluyla gelen ve üzerinde Türkçe açıklaması bulunmayan ürünler risk taşırlar. İtibar etmeyiniz.

c.      Dayanıklı Tüketim Maddeleri Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 ! Firmanın yaygın ve etkin bir servis ağına sahip olup olmadığı araştırılmalıdır.

! Özellikle dayanıklı tüketim ürünlerinde TSE, CE ve TSEK damgalarını arayınız.

! İleride olabilecek arızalarda tamiri olmayan ve parçası bulunmayan mallar alınmamalıdır.

! Satın almaya karar vermeden, alınacak mal ile piyasadaki modeller karşılaştırılmalıdır. Pahalı ve gelişmiş bir model, ihtiyaç fazlası ve işe yaramayacak özelliklere sahip olabilir.

! Garanti belgesinin neleri içerdiği öğrenilmelidir. (Parça değiştirme, işçilik vb. dahil mi?)

! Malı satın aldıktan sonra garanti belgesi, satıcı firmaya ya da yetkili servise imzalatılmalıdır.

d.      Alışveriş Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

 ! Alınan malın kullanma ve bakım kılavuzu mutlaka incelenmelidir. Özellikle dayanıklı tüketim mallarında kullanma kitapçığı, kullanım öncesi mutlaka iyice okunmalı, anlaşılmayan özellikler için yetkili servislerden bilgi alınmalıdır.

! Alışveriş sırasında verilen makbuz, fatura ve garanti belgesi saklanmalıdır.

! Satın alınan mal hatalı ya da arızalı ise, alınan yere başvurulmalıdır. Sorun çözümlenmediğinde; derneğimize, illerde Sanayi Ticaret Müdürlükleri, ilçelerde Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan tüketici sorunları hakem heyetlerine başvurulabilir.

! Tüketici, yasal haklarını mutlaka kullanmalıdır.

Sonuca ulaşmada ısrarlı ve kararlı olunmalıdır. Ayıplı (Alındığında özürlü olduğu bilinmeyen) mal kabullenilmemeli, yasal işlemler için yetkili kuruluşlara haber verilmelidir.

İYİ BİR TÜKETİCİ AYNI ZAMANDA BİLİNÇLİ BİR ÇEVRECİDİR:

 ! Bilinçli bir tüketici alışverişlerinde doğayı ve çevreyi koruma titizliğini de gösterir. Örneğin: Doğada kaybolması güç olan naylon ve plastik kullanımını en aza indirger ve özellikle günlük alışverişlerinde naylon poşet kullanımına son verir. Kullan – at pilleri yerine yeniden doldurulan piller, spreylerde “ozon dostu” olanlar tercih edilir. İyi bir tüketici daha az çöp üretir.

! İyi bir tüketici, aldığı ürünlerin ambalajlarının geri atık olarak kullanılabileceğini de dikkate alır ve geri atıkların toplanmasında da özen gösterir.

! İyi bir tüketici, cep telefonlarının sağlığına zararlı olduğunu bilir, çok kısa ve çok zorunlu olduğu zaman kulaktan en az 1 cm. uzakta tutarak konuşur. Çoğu kez kulaklık kullanır.

! İyi bir tüketici, gürültü kirliliği yapacak her türlü davranıştan kaçınır.

! İyi bir tüketici, YEŞİL’i tüketmez; YEŞİL’i korur ve YEŞİL üretir.

İYİ BİR TÜKETİCİ ENERJİ TASARRUFUNA DA DİKKAT EDER:

 İyi bir tüketici, ülkesinin kalkınmasında enerjinin ne kadar önemli olduğunu bilir, sahip olduğu enerjiyi boşa harcamaz, enerji tasarrufuna dikkat eder.

! İyi bir tüketici, dişlerini fırçalarken, traş olurken, otomobilini yıkarken boşa akan musluk sularının boşa giden paralar olduğunu bilir.

! İyi bir tüketici, radyosunu, televizyonunu açık bırakmaz.

! İyi bir tüketici, benzin sarfiyatını önlemek için genelde toplu taşıt araçlarını kullanır.

! İyi bir tüketici, üstelik de hava kirliliği yapan kaloriferini sonuna kadar yakıp, serinlemek için penceresini açmaz.

! İyi bir tüketici, enerji koruyucu lambalarla aydınlatma maliyetini %75 azaltabilir.

! İyi bir tüketici, çok sayıda düşük güçte ampul yerine, yüksek güçlü tek bir ampul kullanır.

İYİ BİR TÜKETİCİ ÖRGÜTLÜDÜR:

 ! İyi bir tüketici, kendi sorunlarına olduğu kadar toplum sorunlara da sahip çıkar.

! İyi bir tüketici, düşünen, sorgulayan, gerektiğinde tepki göstererek hakkını arayan kişidir. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarına üye olur.

! İyi bir tüketici, bilir ki bağıran tek bir sesin duyulması güçtür. Fakat birleşen seslerin “SES” getireceğinin de bilincindedir.

İYİ BİR TÜKETİCİ OLMANIN YOLLARI:

 Tüketici sadece mal değil hizmette tüketendir. Biz tüketici olarak kendimizi önce kendimiz korumalıyız. Bu nedenle de kendimizi en iyi mal ve hizmete layık görmeliyiz. Bize sunulacak bozuk, eksik mal veya hizmeti “kendimize biçilen bir değer” olarak görüp tepkimizi ortaya koymalıyız. “ Bir Türk vatandaşı olarak ben kendimi, en iyi mal hizmete layık görüyorum” tezini düstur edinmeli, tersi durumunda da hakkımızı her yolda aramalıyız.

ELEKTRONİK KİRLENMEDEN NASIL KORUNULABİLİR?

 ! Evde kullanılan elektrikli aletleri fişli bırakmayınız.

! Saç kurutma makinalarını kısa aralıklarla durdurunuz.

! Bilgisayar ekranından en az 60 cm. uzak durunuz.

! Televizyon ve radyonuzu açık bırakmayınız. Ekranla aranızda 2m. Aralık bırakınız ve TV’nin arkası dışarıya çevrili olsun. TV’nizi asla kırmızı “START” tuşunda bırakmayınız. ! Elektrikli battaniyeleri önceden ısıtarak fişi çektikten sonra kullanınız.

! Çocuklara, hastalara, hamilelere cep telefonu kullandırtmayınız.

! Cep telefonunu kılıfıyla ve  kulaklıkla az ve öz kullanınız.

! Cep telefonunuzun CE damgası taşımasına dikkat ediniz.

! Radyo, TV vericilerinin, radarların, yüksek gerilim hatlarının ve elektrik santrallerinin yakınlarında ikamet etmeyiniz.

HAKLARIMIZI NERELERDE ARAYALIM?

! Her şeyden önce örgütlenelim. Çevremizdeki “Tüketici Örgütleri”ne üye olalım. Gerektiği yerde binlerce yürek “Tek bir yürek” gibi en üst yerlerde hakkınızı arayabilirsiniz.

------   BENZER LİNKLER ------
28 Mayıs 2012 Saat : 10:48
  GENEL

Tüketici Hakları Hakkında Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

SPONSOR BAĞLANTI
SPONSOR BAĞLANTI
------   SPONSOR BAĞLANTI ------